Cookie verklaring

PRIVACYBELEID GERAARD MOTOR BVBA

 

 1. WIE?

GERAARD MOTOR BVBA hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil GERAARD MOTOR BVBA op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten GERAARD MOTOR BVBA heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, ‘GERAARD MOTOR BVBA’, met maatschappelijke zetel te Astridlaan 173, 9500 Geraardsbergen en K.B.O. - nummer BE0422.744.311, met als vertegenwoordiger mevrouw Linde De Smet.

Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid.  GERAARD MOTOR BVBA leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

 1. WELKE GEGEVENS?

Informatie die GERAARD MOTOR zelf ontvangt:

Wij ontvangen informatie die u aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld wanneer u informatie invult op online formulieren of gegevensvelden op onze websites. Wij kunnen ook informatie van u ontvangen via andere online methoden, bijvoorbeeld als u opmerkingen plaatst op onze sociale media pagina. Dit is de informatie die zichtbaar voor u is en die uw naam, beroep, contactinformatie (bijvoorbeeld e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer), creditcard-/betalingsgegevens, rijbewijsdetails en autogegevens kan bevatten, evenals algemene informatie die u besluit te delen, zoals uw ervaring met producten en diensten van GERAARD MOTOR. Tevens ontvangen wij data die u aan ons verstrekt op evenementen en beurzen. Dit kan de volgende data bevatten; e-mailadres, postadres en telefoonnummer/mobiel nummer.

In het kader van het uitvoeren van een opdracht:

Onze website dient hoofdzakelijk als informatieportaal om u meer inzicht te geven in onze auto's, producten en diensten. Wij bieden echter ook een aantal websitefuncties die informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u vraagt om op de hoogte gehouden te worden, te worden toegevoegd aan lijsten, evenementen of ervaringen, of wanneer u goederen aanschaft of diensten boekt of aanvraagt.

 

 

 

 

 

De belangrijkste manieren waarop wij informatie verzamelen van onze website:

•             Wanneer u onze website bezoekt, gebruikt en er interactie mee heeft, bijvoorbeeld om stappen te ondernemen om online beschikbare diensten aan te vragen of te gebruiken waarbij u meer informatie over een evenement of ervaring vindt of waarbij u om andere informatie vraagt;

•             Wanneer u onze website gebruikt als een manier om in contact met ons te komen, informatie over uw auto kunt ontvangen en/of auto-onderhoud kunt aanvragen of andere informatie kunt opvragen die aan u moet worden meegedeeld;

•             Wanneer u informatie verstrekt aan of interactie hebt met vacaturepagina’s Geraard Motor;

•             Wanneer u contact opneemt met ons (via contactgegevens op onze websites) of ons correspondentie stuurt.

 

GERAARD MOTOR BVBA hecht grote waarde aan dataminimalisatie, zij verklaart bijgevolg niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht en / of contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen.  Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (niet-limitatieve opsomming):

•             Contactgegevens;

•             Financiële gegevens

•             Facturatiegegevens;

•             Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

•             Correspondentie

 • creditcard-/betalingsgegevens
 • rijbewijsdetails en autogegevens
 • algemene informatie die u besluit te delen, zoals uw ervaring met producten en diensten van GERAARD MOTOR

 

 

De informatie kan ook van andere bronnen worden ontvangen. Bijvoorbeeld:

•             Voertuig gerelateerde gegevens van bronnen van onafhankelijke derden: wanneer u een auto van GERAARD MOTOR BVBA bezit, kan informatie met betrekking tot u en uw auto (met inbegrip van het voertuigidentificatienummer) worden gedeeld - voor zover van toepassing binnen ons netwerk van dealers, reparateurs, importeurs, kredietverstrekkers en aanbieders van krediethuurproducten, en worden gebruikt om alle persoonlijke webpagina's die u volgens uw registratie wilt ontvangen, van informatie te voorzien. Welke informatie wordt gedeeld, hangt af van factoren zoals van wie u uw auto hebt gekocht en van de diensten die u bij ons aanvraagt voor de volledige periode van uw autobezit. In punt 4  van dit privacybeleid vindt u meer informatie.

•             Apparaat gegevens: onze website legt automatisch bepaalde apparaat gegevens vast om uw website-ervaring te optimaliseren (bijvoorbeeld onze website toestaan om automatisch het schermformaat aan te passen aan het apparaat dat u gebruikt om te surfen op de website). Deze gegevens ondersteunen ook onze website-analyses.

•             Marketinggegevens: uw contactgegevens, marketingvoorkeuren of andere informatie kan met ons worden gedeeld door dealers of andere partners van derden, waarbij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd en daarvan passende kennisgeving wordt gedaan. U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

 

 1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hiertoe wordt verwezen naar de tussen partijen ondertekende werkfiche en/of overeenkomst. 

Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken, zoals onder meer de Cloud based kantoorsoftware. Deze opsomming is niet limitatief.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

 

 1. MET WIE DELEN WIJ MOGELIJK UW GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

 • Die derden die deze gegevens nodig hebben om deze te verwerken, zodat wij u kunnen voorzien van de producten, diensten waarvoor u zich hebt aangemeld of die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld om financiering, krediet of verzekeringen te verstrekken of aan te bieden, om marketing- en reclameondersteuning te bieden, evenals geoptimaliseerde websitediensten.
 • Met ons netwerk van dealers, erkende reparateurs en waar relevant ons importeursnetwerk (samen ons "dealernetwerk"), om te kunnen voldoen aan verzoeken om artikelen, diensten, enzovoort, en voor evaluatie en opleiding, om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die u ontvangt wanneer u communiceert met ons dealernetwerk.
 • Derden, in het geval wij een bedrijf of activa kopen of verkopen.
 • Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke, regulatoire of reglementaire verplichting of verzoek, of om deze voorwaarden na te leven, of om werkelijke of vermoedelijke overtredingen te onderzoeken.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen bij onze service-aanbieders om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en gebruikt, in overeenstemming met de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet.

 

Meer over leveranciers...
Wij gebruiken een aantal dienstverleners om onze bedrijfsvoering te ondersteunen en deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot onze systemen en gegevens om diensten te verlenen aan ons en ten behoeve van u, bijvoorbeeld betalingsverwerkers, informatietechnologie, service- en systeemspecialisten.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens worden door GERAARD MOTOR BVBA bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen GERAARD MOTOR BVBA en de gebruiker.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

 

 1. PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

GERAARD MOTOR BVBA heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. GERAARD MOTOR BVBA past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

GERAARD MOTOR BVBA besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan GERAARD MOTOR BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

 5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  GERAARD MOTOR BVBA.  Daarnaast heeft u steeds het recht om GERAARD MOTOR BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

 

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan GERAARD MOTOR BVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door GERAARD MOTOR BVBA te contacteren, hetzij per e-mail via linde@autosdesmet.be , hetzij per post naar GERAARD MOTOR BVBA, Astridlaan 173 te 9500 Geraardsbergen. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door GERAARD MOTOR BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

 

 1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 15 maart 2019